Izzivi in možnosti financiranja zagona podjetja

nepovratna sredstva1Ena večjih ovir pri zagonu posla je zagotovitev financ, ki so za začetek poslovanja potrebne, še posebej če gre za kapitalsko zahtevne dejavnosti. Podjetja pri financiranju svoje dejavnosti in razvoja uporabljajo kombinacijo različnih virov financ, pri novoustanovljenih podjetjih pa se pojavlja težava nedostopnosti do številnih virov denarja zaradi odsotnosti zgodovine poslovanja in bonitet ter neuveljavljenosti na trgu. Poglejmo si, kakšne so možnosti pridobitve financiranja za zagon podjetja.

V najzgodnejši fazi razvoja podjetja pridejo v poštev lastni viri financiranja – prihranki podjetnika ali podjetnikov, ki podjetje ustanavljajo, poleg tega pa še denar družinskih članov in prijateljev podjetnika, ki ustanavlja podjetje in zaganja nov posel. V tej fazi razvoja posla je financiranje za investitorje in posojilodajalce še preveč tvegano. Tudi sredstva družinskih članov in prijateljev pa je potrebno obravnavati kot posebno vrsto dolžniškega kapitala, saj moramo denar prej ali slej vrniti, če pa so sredstva podarjena, pa se moramo oddolžiti na kak drug način.
Že za zelo mlada podjetja (od tri mesece starosti naprej) pridejo v poštev mikrokrediti, ki jih izdaja Slovenski podjetniški sklad, pridobitev pa je vezana na objavo razpisa, na kratko imenovanega P7. Slovenski podjetniški sklad vsako leto objavi še dva razpisa, poimenovana z oznakami P1 in P1 TIP, na katerih je možno pridobiti mikrokredite za financiranje obratnih sredstev, kot tudi obsežnejša investicijska posojila; oboje s subvencionirano obrestno mero, sklad pa zagotovi tudi del zavarovanja posojila.

Poleg omenjenih posojil Slovenski podjetniški sklad zagotavlja tudi subvencije (nepovratna sredstva) za zagon podjetij, na voljo pa so le za inovativna podjetja, ustanovljena z namenom razvoja in komercializacije novih izdelkov, storitev in tehnologij. Pridobitev subvencije je vezana na prijava na razpis P2, ki ga Sklad objavi vsako leto v prvi polovici leta.

V nadaljevanju razvoja podjetja pridejo v poštev klasični dolžniški, lastniški in nepovratni viri financiranja. Dolžniški viri so kratkoročna in dolgoročna posojila, faktoring, lizing in dobavitelji. Faktoring je finančni posel, pri katerem finančna ustanova odkupi nezapadle terjatve svoje stranke z določeno provizijo. Prednost lizinga pred krediti je v tem, da jih podjetja lažje pridobijo, saj lizingodajalec obdrži lastništvo nad sredstvom, ki je predmet financiranja z lizingom. Dobavitelji so najpogostejši vir kratkoročnega financiranja saj obveznosti do dobaviteljev neredno predstavljajo do 40 % kratkoročnih obveznosti podjetja. Ta način financiranja je še posebej pomemben za mala podjetja, ki težje pridejo do drugih virov financ.

Lastniški viri financiranja so poleg lastnih virov, omenjenih na začetku članka, še poslovni angeli in tvegani kapital. Prednosti lastniških v primerjavi z dolžniškimi viri so v tem, da ni potrebno zavarovanje z lastnimi sredstvi in da je odplačevanje povezano z dobičkom; slabost pa je, da podjetnik spusti del lastništva in s tem nadzora nad podjetjem v roke drugih. Poslovni angeli in skladi tveganega kapitala vlagajo v podjetja z visokim potencialom rasti, gre predvsem za podjetja, ki razvijajo in tržijo inovacije.

Nepovratni viri sredstev so subvencije, ki jih država in Evropska unija delijo podjetjem preko razpisov, na katere se podjetja prijavljajo s predlogi projektov. Največ evropskih sredstev in državnih sredstev je na voljo za financiranje razvoja in trženja inovacij ter za investicije.

Subvencije manjšega obsega pa so na voljo tudi za usposabljanja zaposlenih, razvoj programov usposabljanja in izobraževanja ter za zaposlovanje novih delavcev. Prednost tega vira financiranja je seveda v tem, da pridobljenih sredstev ni potrebno nikoli vrniti, slabost pa v tem, da je ta vir na voljo samo za točno določene namene in pogosto potrebe po sredstvih v podjetju ni možno pokriti z nepovratnimi sredstvi, druga slabost pa je v tem, da nepovratna sredstva – evropska in državna – dejansko niso brezplačna, saj je pridobitev povezana s stalnim spremljanjem razpisov in zamudno pripravo prijavne dokumentacije na razpis.

Ta vnos je bil objavljen v Podjetništvo z značkami , , . Zaznamek za trajno povezavo.